amir
23 دی 1399

مدیر موفق و کارت ویزیت استفاده می کند.

مدیر موفق و کارت ویزیت کارت ویزیت ،تکه کاغذی برای دادن اطلاعات تماسی به دیگران ، ابزاری برای معرفی یک شخص یایک سازمان در عرصه کسب []
6 دی 1399

مدیر موفق هدف گذاری می کند

مدیر موفق و هدف گذاری برخی از صاحب نظران مدیریت هدف گذاری را مقدم بر برنامه ریزی می دانند و برخی دیگر برنامه ریزی را به []
5 دی 1399

مدیر موفق مشورت می گیرد

به همان میزانی که کارمندان نیاز به مشورت کردن با کارفرما یا دیگر کارمندان دارند کارفرمایان و مدیران هم باید با کارمندان مشورت کنند و ایده []
4 دی 1399

مدیر موفق تفویض اختیار را می شناسد

مدیر موفق مدیران گاهی در واگذاری کار به دیگران، ضعیف عمل می‌کنند یا کارها را به شکل نامطلوبی به دیگران واگذار می‌کنندکه در نهایت زحمت آنها []
4 دی 1399

مدیر موفق مدیریت زمان را می داند

مدیرموفق، مدیریت زمان را می داند همه می‌دانیم که ضعف در برنامه ریزی و مدیریت زمان، می‌تواند مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کند؛ البته گاهی []
4 دی 1399

مدیر موفق ریز بین و نکته سنج است

در علم امروز مدیریت مدیریت ذره بینی عملی نکوهیده است که به گفته متخصصان مدیر مجموعه را از کلان نگری و گرفتن تصمیمات بزرگ و موثر []
4 دی 1399

مدیر موفق کلان نگر است

اگر تخصص یک مدیر میانی با مدیریت اجرایی و فهم و درک یک مدیر کلان ترکیب شود نتیجه ی مطلوب حاصل می شود. وقتی بادقت،‌ استراتژی []
4 دی 1399

مدیر موفق آداب هدیه دادن را می داند

هدیه دادن و هدیه گرفتن نیز برای خود آداب دارد و همچنین زمانیکه ما به فردی یا شرکتی هدیه می‌دهیم این حس را به طرف مقابل []
4 دی 1399

مدیر موفق آداب مسافرت را می داند

در دنیای امروز و با توجه به ضرورت سفر های کاری و سرعت انجام این سفرها ، مدیران معمولا با حجم بالایی از سفرهای هوایی در []