مدیر موفق همیشه برای شرکت یا سازمان خود برنامه دارد